Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach

5
0
PODZIEL SIĘ

W czwartek 30 października odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Początek obrad w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Pieszycach o godzinie 14:00.

herb3

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4. Wręczenie listu gratulacyjnego laureatce Konkursu Stypendialnego – Kamili Salamon.

5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2014 rok (projekt nr 53/2014).

6. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/243/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce na lata 2014-2024 (projekt nr 54/2014).

7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2015 rok (projekt nr 47/2014).

8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok (projekt nr 48/2014).

9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 (projekt nr 46/2014).

10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 59/2014).

11. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bartoszów, Piskorzów (projekt nr 56/2014).

12. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Piskorzów – działka nr 770 oraz część działki nr 261/2 (projekt nr 55/2014).

13. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej –Centrum Kultury w Pieszycach (projekt nr 57/2014).

14. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/207/2001 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach (projekt nr 58/2014).

15. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce na lata 2014-2016” (projekt nr 52/2014).

16. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Pieszycka Karta Dużej Rodziny” (projekt nr 51/2014).

17. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pieszyce (projekt nr 50/2014).

18. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienia dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach (projekt nr 49/2014).

19. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku (projekt nr 60/2014).

20. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

BRAK KOMENTARZY