Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach

9
0
PODZIEL SIĘ

W czwartek 29 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Pieszycach odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o pieszyce logogodzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4. Podziękowania dla Pana Andrzeja Dobosza – Dyrektora Autoklubu Świdnickiego za organizację Górskiego Konkursu Samochodowego „Kryterium Kamionki”.

5. Życzenia dla przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie z okazji Dnia Strażaka.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2013 rok.

1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

– o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,

– o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pieszyce absolutorium za 2013 rok.

3) Merytoryczne wystąpienia radnych.

7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2013 rok (projekt nr 26/2014).

8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pieszyce absolutorium za 2013 rok (projekt nr 27/2014).

9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2014 rok (projekt nr 28/2014).

10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/243/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 29/2014).

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pieszyce (projekt nr 30/2014).

12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (projekt nr 31/2014).

13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

BRAK KOMENTARZY