Wsparcie dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych

Wsparcie dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych

9
1
PODZIEL SIĘ
senator Stanisław Jurcewicz
senator Stanisław Jurcewicz
senator Stanisław Jurcewicz

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje wsparcie zatrudnienia młodych pracowników m.in. poprzez ułatwienie zdobycia stażu zawodowego i objęcie bezrobotnych indywidualną pomocą urzędu pracy. W tym celu ustawa wprowadziła tzw.:

– bon szkoleniowy, który jest gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów,

– bon stażowy gwarantujący odbycie stażu u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy,

– bon zatrudnieniowy zapewniający pracodawcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego,

– bon na zasiedlenie przyznawany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną poza miejscem zamieszkania.

Ustawa przewiduje również wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 PLUS, poprzez przyznanie pracodawcy dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat.

Ustawa wprowadza również nowe narzędzia, które mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i powrotu bezrobotnych na rynek pracy. Są to:

– grant na telepracę, który ma ułatwić zatrudnienie osób, które przerwały pracę, aby wychowywać dziecko,

– świadczenia aktywizacyjne wypłacane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy

– pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej.

Co ważne, ustawy określa trzy grupy bezrobotnych. Pierwsza to aktywni, którzy nie potrzebują typowej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Druga to wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług, jakie oferują urzędy, np. staży i szkoleń. Do trzeciej grupy należeć będą znajdą się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i te, które same nie są zainteresowane podjęciem pracy, czy legalnym zatrudnieniem. Tą grupą będą się zajmować wspólnie z urzędami pracy prywatne agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

W samych urzędach pracy zmiana będzie dotyczyła sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami, którzy proponują zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.