W oczekiwaniu na fundusze unijne

W oczekiwaniu na fundusze unijne

24
2
PODZIEL SIĘ
dr Jerzy Tutaj
dr Jerzy Tutaj
dr Jerzy Tutaj

Zakończyła się procedura przyjęcia Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego. 9 kwietnia, projekt RPO został przekazany do Komisji Europejskiej.

Negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją rozpoczną ostatni etap prac nad RPO. – 8 kwietnia podczas ostatniego posiedzenia zarządu województwa przyjęliśmy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Teraz czekają nas negocjacje z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld euro, czyli ponad 9 miliardów złotych – mówi dr Jerzy Tutaj członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

– Komisja Europejska przedstawia swoje uwagi w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia programu, następnie przyjmuje program ale nie później niż 6 miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie – podsumował dr Jerzy Tutaj.

Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia Społecznego w naszym regionie.

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne miałyby zostać podzielone w następujący sposób:

• OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE – około 421 mln euro; działania skierowane na:

1. finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej

2. wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach

3. tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości

4. wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych

5. finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.

• OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – około 66 mln euro; działania skierowane na:

1. Realizowanie projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki

• OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 356 mln euro; działania skierowane na:

1. Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii

2. przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

3. budowa infrastruktury do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych

4. zrównoważony transport – np. budowa ścieżek rowerowych w miastach

• OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln euro; działania skierowane na:

1. budowę infrastruktury do selektywnego zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz wdrażania technologii odzysku i recyklingu odpadów

2. budowę zbiorczych systemów kanalizacji i punktowych przydomowych oczyszczalni ścieków

3. wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

4. budowę ścieżek rowerowych na terenach atrakcyjnych turystycznie

5. budowę systemów i urządzeń małej retencji. Możliwy będzie także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

• OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 377 mln euro; działania skierowane na:

1. modernizację dworców i torów kolejowych

2. zakup taboru kolejowego

3. drogi w województwie

• OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 158 mln euro; działania skierowane na:

1. tworzenie domów pomocy społecznej czy hospicjów, ale również miejsc opieki nad dziećmi

2. budowa i remonty szpitali i sanatoriów. Ma to ułatwić dostęp do lekarzy onkologów, ortopedów, rehabilitantów, psychiatrów i geriatrów

3. przystosowanie istniejących budynków na potrzeby działalności społecznej i zdrowotnej oraz odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych

• OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 65 mln euro; działania skierowane na:

1. tworzenie i wyposażanie przedszkoli

2. wyposażenie nowoczesnych laboratoriów techniczno-przyrodniczych w szkołach. Dodatkowo wspierane będą inwestycje poprawiające dostęp szkół dla uczniów niepełnosprawnych.

3. tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

• OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY– 263 mln euro; działania skierowane na:

1. szkolenia dla bezrobotnych umożliwiające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji albo umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy

2. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne skierowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

3. wspieranie inwestycji umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego – wspieranie usług opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,

4. podniesienie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami firm, wsparcie pracowników zwalnianych.

5. przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach

• OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 154 mln euro; działania skierowane na:

1. aktywizację osób niepełnosprawnych

2. zwiększenie dostępu i poprawienie jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)

3. wspieranie gospodarki społecznej.

• OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA – 131 mln euro; działania skierowane na:

1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – nie tylko tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, ale też wspieranie zajęć rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, oraz pobudzających ciekawość świata.

2. Zapewnienie równego dostępu do edukacji podstawowej i gimnazjalnej – wspieranie nauki języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych i cyfrowych. Tworzenie centrów dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy pokonywanie trudności szkolnych

3. dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć z języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych czy nowych technologii

4. podniesienie jakości kształcenia

5. wspieranie uczenia się przez całe życie – skierowanie do dorosłych chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podsumowanie kończącej się perspektywy na lata 2007 – 2013

Dr Jerzy Tutaj – w wizji SRWD z 2005 roku, Dolny Śląsk został określony, jako europejski region węzłowy, o wysokim stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego, pełniący ważną rolę gospodarczą, koncentrujący najnowsze czynniki wytwórcze i pobudzający aktywność gospodarczą. Po latach realizacji SRWD z roku 2005, można zauważyć, że Dolny Śląsk skorzystał z posiadanych możliwości rozwojowych i w dużym stopniu przybliżył się do realizacji wyznaczonej w strategii wizji.

Region nie tylko zmniejszył swój dystans rozwojowy do regionów „starej unii”, ale także w sposób znaczący umocnił swoją pozycję jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. W perspektywie finansowej 2007-2013 samorząd województwa w sposób znaczący uzyskał instrumenty do realizacji SRWD, poprzez możliwość programowania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co oznaczało realny wpływ na kierunki rozdysponowywania środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizacje regionalnej polityki rozwoju.

To są plusy, jednak ja zauważam również błędy, których w projektowanym RPO chcemy uniknąć. Uważam, że w przyszłej perspektywie podział środków powinien odbywać się według klucza geograficznego, tak by żaden aktywny obszar nie pozostał bez wsparcia finansowego. Robimy wszystko, by mądrzej i efektywniej wydawać fundusze europejskie.

Na co może liczyć Ziemia Dzierżoniowska w przyszłej perspektywie finansowej do 2020 roku?

Ziemia Dzierżoniowska, jako wyodrębniony obszar inwestycyjny, powstała, jako jedna z pierwszych aglomeracji na Dolnym Śląsku. W jej skład wchodzą miasta i gminy powiatu dzierżoniowskiego. Pozyskane środki finansowe będą głównie przeznaczone na budowę wschodniej obwodnicy Dzierżoniowa, Centrum Przesiadkowe PKP oraz rewitalizację obszarów poprzemysłowych.

2 KOMENTARZE

  1. Lepiej późno niż wcale, obwodnica to kosztowna sprawa a formalności w naszym kraju to też przynajmniej rok załatwiania wszelkich pozwoleń. Więc dobrze, że udało się to wszystko poukładać.

Comments are closed.