Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

10
0
PODZIEL SIĘ

powiat dzierżoniówPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZAWIADAMIA, że XLV sesja Rady IV kadencji odbędzie się 24 czerwca 2014r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego, przy ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie z okazji 25. rocznicy historycznych wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 roku.

3. Prezentacja filmu z występu Kampanii Reprezentacyjnej GROMO z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na II Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Brzesku.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

6. Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2013 rok:

 zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2013 rok- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Janusza Guzdka oraz Skarbnika Powiatu- Iwony Swendrak- Zając,

 wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,

 wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2013 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego,

 wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego,

 wysłuchanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu,

 przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,

 dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2013 rok (projekt nr 310).

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (projekt nr 311).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 (projekt nr 322).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 323).

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 312).

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dzierżoniowie (projekt nr 313).

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Dzierżoniowie (projekt nr 314).

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Dzierżoniowie (projekt nr 315).

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pieszycach (projekt nr 316).

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Pieszycach (projekt nr 317).

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Dzierżoniowie (projekt nr 318).

18. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych zabudowanych ulicą Kolejową w Dzierżoniowie (projekt nr 319).

19. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych zabudowanych ulicą Henryka Sienkiewicza w Dzierżoniowie (projekt nr 320).

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 321).

21. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2014r.

22. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu za okres od ostatniej sesji.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski, oświadczenia i informacje.

25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Jacek Grzebieluch

BRAK KOMENTARZY