Sesja na początek wakacji

Sesja na początek wakacji

11
0
PODZIEL SIĘ

Wręczeniem gratulacji uczniowi SP nr 9 Kacprowi Bolisędze za zdobycie tytułu Mistrza Polski U-10 w XIV edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozpocznie się 51. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa zaplanowana na 30 czerwca. Później radni zajmą się 10 projektami uchwał.

 partnerstwo_dla_dzierzoniowa_0

Będą one dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za 2013 rok, powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zmian budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmieniona zostanie uchwała w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” i w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, a także w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto.

W programie sesji znalazł się również projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Radni wysłuchają sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska, z działalności Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” i informacji Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Schroniska dla Zwierząt „Azyl” w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków pozyskanych z budżetu miasta w 2013roku.

Początek sesji o godz. 10.00. Zapraszamy do Sali Rycerskiej.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY