Program ,, Pomysł na siebie”

Program ,, Pomysł na siebie”

12
0
PODZIEL SIĘ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE SYSTEMOWYM GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY pn. „POMYSŁ NA0000000168 SIEBIE”

– projekt dla osób niepełnoletnich

Informujemy, że Ochotnicze Hufce Pracy od 01.01.2014r. rozpoczęły wdrażanie programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

Program zainicjowany jest przez Komisję Europejską w związku z rosnącym bezrobociem młodzieży w większości państw Unii Europejskiej. Ma na celu zapewnienie młodym ludziom w wieku 15-24 lat, którzy nie mają zatrudnienia i nie uczą się, otrzymania oferty zatrudnienia , dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub utraty pracy.

Kryteria udziału w projekcie.

Aby być zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystąpienia do projektu musi spełniać jednocześnie następujące kryteria:

Ukończyć 16 rok życia, nie ukończyć 18 r.ż.

Być osobą nieaktywną zawodowo

Nie posiadać ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe

Nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia

Mieć ukończone gimnazjum

Mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.

LICZBA BENEFICJENTÓW PROJEKTU OGRANICZONA – 10 UCZESTNIKÓW

Planowane przedsięwzięcia OHP, w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”:

kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),

szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kursy przedsiębiorczości,

wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

poradnictwo zawodowe,

nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Przedstawione formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego i będą dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby zgłaszającej się do projektu.

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie oraz o kierowanie osób zainteresowanych udziałem do:

1-33 Hufca Pracy w Bielawie, ul. Wolności 109, tel. 74/833-21-38.

Spotkania rekrutacyjne kandydatów na uczestników projektu wraz z rodzicami/opiekunami odbędą się w siedzibie Hufca Pracy, Bielawa, ul. Wolności 109 (II piętro) w dniach:

16.05.2014r. (godz. 10.00 – 14.00 )

20.05.2014r. (godz. 10.00 – 14.00 )

23.05.2014r. (godz. 10.00 – 14.00 )

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

BRAK KOMENTARZY