PRACODAWCY I ZWIĄZKOWCY O OZUSOWANIU UMÓW ZLECEŃ

PRACODAWCY I ZWIĄZKOWCY O OZUSOWANIU UMÓW ZLECEŃ

6
0
PODZIEL SIĘ

beznazwyForum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” ,OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników.

We wspólnym stanowisku związki zawodowe i pracodawcy podkreślają, że z punktu widzenia interesu finansów publicznych, bezpieczeństwa pracowników – w tym społecznego – oraz ochrony budzącego się wzrostu gospodarczego – „ozusowanie” umów cywilnoprawnych należy wprowadzić w formie kompleksowego, przemyślanego rozwiązania.

– Objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne umów cywilno-prawnych zawarte w propozycjach rządowych, z jednej strony powinno zmierzać w kierunku ochrony społecznej znacznej liczby osób pracujących w tej formie zatrudnienia (ponad 1 milion osób), z drugiej zaś strony uwzględniać obawy pracodawców, co do wzrostu kosztów zatrudnienia. Dalszy wzrost tych kosztów, który w krótkiej lub dalszej perspektywie czasowej musi być uwzględniony w kalkulacjach cenowych, może doprowadzić do zmniejszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a w konsekwencji do negatywnej reakcji rynku pracy (zmniejszona podaż miejsc pracy) – przekonuje Tadeusz Choczaj, wiceprezes zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców (Konfederacja Lewiatan).

Związki zawodowe i pracodawcy nie mogą dopuścić do tego, by długo oczekiwana i wielokrotnie postulowana zmiana oskładkowania umów cywilnoprawnych przyniosła negatywne skutki dla Polaków, zwłaszcza tych najmniej zarabiających. Istnieje bowiem realne zagrożenie, że w obliczu niemożności uwzględnienia nowych obciążeń w realizowanych kontraktach, szczególnie tych w toku, ryzyko biznesowe będzie przenoszone na zleceniobiorców.

– Regulacji w zakresie ozusowania umów cywilno-prawnych winny towarzyszyć inne uregulowania, m.in. w zakresie zamówień publicznych. Istotnym jest również jednoznaczne podejście do interpretacji zapisów Kodeksu Pracy dotyczących form zatrudnienia, w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Zarząd związku jest za ozusowaniem , ale wprowadzanym z zabezpieczeniem pracodawców i pracobiorców – podsumowuje wiceprezes Choczaj.

BRAK KOMENTARZY