PODATEK OD SPADKU

PODATEK OD SPADKU

24
2
PODZIEL SIĘ

Czytelnik napisał:

„Ponad miesiąc temu zmarła moja mama, która była wdową. Wraz z bratem odziedziczyliśmy po niej mieszkanie. Słyszałem, że spadek muszę w ciągu określonego czasu zgłosić w urzędzie skarbowym, aby uniknąć podatku. Jednak obecnie mieszkam i pracuję w Anglii i mogę mieć z tym problem. Gdzie muszę złożyć taki wniosek? Ile mam czasu? W jakiej formie muszę dokonać takiego zgłoszenia aby nie płacić podatku?”

Odpowiedź:
Szanowny Panie. Obecnie, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”. Oznacza to, że ma Pan dokładnie 6 miesięcy na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgłoszenia dokonuje się na druku SD-Z2, który można z łatwością znaleźć w internecie lub poprosić o niego w Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych „właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości”. Reasumując – jeżeli dochowa Pan terminu i złoży druk SD-Z2 we właściwym urzędzie (tam gdzie położona jest nieruchomość) to będzie Pan zwolniony z obowiązku podatkowego.

Doradca prawny mgr Marcin Margos

2 KOMENTARZE

  1. Mam pytanie.
    Mój sąsiad wyprowadził się ze swojej posesji 3 lata temu. Obecnie wszystko tam zarosło. Jaki jest sposób na zmuszenie go do koszenia trawy?

Comments are closed.