Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

27
0
PODZIEL SIĘ

Ślężańska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z. o. o. w likwidacji z siedzibą w Niemczy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej numerami geodezyjnymi 14,444px-POL_gmina_Łagiewniki_COA.svg 15/2, 16/2, AM – 2 położonej w miejscowości Niemcza, Gm. Niemcza o łącznej powierzchni 3,0681 ha

 

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI: 389 341, 00 zł

Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 16 stycznia 2014 r. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

I. Informacje dotyczące nieruchomości:

1). Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Niemcza obręb Jasień, Gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 3,0681 ha składająca się z:

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, o powierzchni 1,0586 ha

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym15/2, o powierzchni 0,0974 ha

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/2 o powierzchni 1,9121 ha

2). Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, opisanej w pkt. I 1). prowadzona jest Księga Wieczysta nr SW1D/00043202/1, zgodnie z którą sposób korzystania z nieruchomości został opisany jako R – grunty rolne oraz Ps – pastwiska trwałe. Jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Ślężańska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z.o.o. w likwidacji z siedzibą w Niemczy. Dział III i IV w/w Księgi wieczystej wolne są od wpisów.

3). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza – część obrębu Jasień, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr XII/71/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 22 z dnia 01 lutego 2009 r.) przedmiotowy teren oznaczonej na rysunku planu symbolem AG – teren aktywności gospodarczej (zabudowana przemysłowa i usługowa, składy i magazyny). Teren nie jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną.

4). Miejscowość Niemcza, w której położone są działki opisane w pkt. I 2). jest miastem położonym w województwie dolnośląskim , w powiecie dzierżoniowskim, w którym znajduje się siedziba władz gminy miejsko – wiejskiej Niemcza. Miasto położone jest nad rzeka Ślęzą, na obszarze Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich. Obecnie jest to ośrodek usługowy regionu turystycznego. W miejscowości Niemcza znajdują się niewielkie zakłady przemysłu maszynowego, odzieżowego, drzewnego, dziewiarskiego i spożywczego. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu otoczona jest terenami niezabudowanymi oraz zakładem produkcyjnym.

II. Informacje dotyczące przetargu:

1). Przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Spółki, w Niemczy przy. ul. Rynek 10 w dniu 08 maja 2014 r. o godz. 15:30..pokój nr 14

2). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

a) złożą ofertę pisemną na zakup nieruchomości w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Oferta dotyczy zakupu nieruchomości składającej się z działek o nr 14, 15/2, 16/2, AM – 2 położonych w Niemczy”. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2014 r. , do godz. 15:00, w pokoju nr 10, w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, przy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza. Ofertę można składać w godzinach od 8:00 do 15;00. Ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty. Termin złożenia oferty uwzględnia czas przesyłki.

b) wpłacą wadium w kwocie 47 900,00 na rachunek bankowy 78 9533 1056 2006 0618 0861 0001 w taki sposób, by najpóźniej w dniu 06 maja 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym z dopiskiem, że „wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr 14, 15/2, 16/2, AM – 2 położonych w Niemczy”.

3). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu ulega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

upływem 3 dni od dnia:

–odwołania przetargu

–zamknięcia przetargu

–unieważnienia przetargu

–zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

4). Warunki przystąpienia do przetargu:

– Przed otwarciem przetargu jego uczestnik powinien przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości;

– W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

– Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie potwierdzonym upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

– Uczestnik przystępujący do przetargu składa oświadczenie, iż obejrzał przedmiot przetargu, wnikliwie zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag;

– możliwość szczegółowego zapoznania się z przedmiotem przetargu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem Ślężańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z.o.o. w likwidacji z siedzibą w Niemczy

– W przypadku gdy nabywcą nieruchomości w wyniku przetargu zostanie ustalony cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości prze cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758) do zawarcia umowy sprzedaży w farmie aktu notarialnego nabywca powinien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów w/w Ustawy.

5). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, pod warunkiem, iż przynamniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

6). Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

7).Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 0 518 159 488 lub pod adresem e-maila: lburza@poczta.onet.pl.

8). Uczestnik, który wygra przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze podpisania aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego zostanie on powiadomiony pisemnie w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie wyznaczony na dzień przypadający nie później niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia aktu notarialnego w podanym miejscu i czasie, organizator przetargu może dostąpić do jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9). Zapłata ceny nabycia następuje najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na rachunek bankowy sprzedającego 78 9533 1056 2006 0618 0861 0001 Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

10). Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz wszelkie koszty i opłaty z tym związane

11). Ślężańska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z.o.o. w likwidacji zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

BRAK KOMENTARZY