Pieniądze dla trzeciego sektora

Pieniądze dla trzeciego sektora

10
0
PODZIEL SIĘ

Są już rozstrzygnięte wszystkie konkursy otwarte dla organizacji pozarządowych w Piławie Górnej. Gminapiława orna przekazała dotacje na realizację zadań w 2014.

Gmina podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2013 i 2014. Na realizację zadań rezerwuje środki finansowe w budżecie. W 2014 roku dotacje trafią do następujących organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartych konkursach ogłoszonych przez Burmistrza Piławy Górnej:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Piławie Górnej. Roczna dotacja 4 000 zł. „Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Piławie Górnej. Roczna dotacja 35 000 zł. „Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Od stycznia 2014 r. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizuje działania zgodne z ofertą złożoną w konkursie. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej jest uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań.

KS „Piławianka”. Roczna dotacja 80 000 zł. „Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”. W zajęciach, prowadzonych dla czterech kategorii wiekowych przez wyspecjalizowanych trenerów, uczestniczy do 100 osób. Oferta obejmuje kontynuację cyklicznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz nabór nowych uczestników zajęć sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”. Roczna dotacja 1 500 zł. „Zadanie publiczne w zakresie propagowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”.

Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie”. Roczna dotacja 3 000 zł. „Zadanie w zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. W ramach realizowanego zadania UKS działający przy gimnazjum w Piławie Górnej popularyzuje grę w piłkę siatkową i koszykówkę. Młodzież angażuje się w przygotowywanie zawodów, bierze udział w sędziowaniu meczy turniejowych i trenuje do rozgrywek.

Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie ”. Roczna dotacja 2 500 zł. „Zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. UKS prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Piławy Górnej w klubie modelarskim przy miejscowym gimnazjum. Uczestnicy biorą udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich. Młodzież jest przygotowywana do zawodów na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim. Celem zadania jest także integracja środowiska poprzez nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów z modelarzami z innych miejscowości.

Caritas. Roczna dotacja 16 000 zł. „Zadanie w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Piława Górna i działań na rzecz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzysta średnio 32 osoby dziennie. W tygodniu wydawanych jest ok. 160 posiłków, w miesiącu ok. 640. Dożywianie prowadzi się przez 5 dni w tygodniu.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD oddział w Piławie Górnej. Roczna dotacja 9 000 zł.Zadanie w zakresie „Propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”.W ramach oferty dzieci z rodzin niewydolnych mają zapewnione podwieczorki codziennie przez 11 miesięcy. Dożywianiem jest objętych 20 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Piławie Górnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt,,AZYL” w Dzierżoniowie. Roczna dotacja 24 000 zł. Dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na swoim terenie 2014 w roku Gmina Piława Górna podpisała umowę ze stowarzyszeniem, które realizuje:

– wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy,

– przetrzymywanie zwierząt w schronisku, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,

– zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienie przeciw wściekliźnie, odrobaczanie),

– prowadzenie działalności związanej z adopcją psów,

– bezpośrednie utrzymanie zwierząt.

UMPG

BRAK KOMENTARZY