OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w...

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach

30
0
PODZIEL SIĘ

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 08.09.2014r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach

I. Nazwa i adres jednostki:pieszyce logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach

Ul. Kościuszki 2

58-250 Pieszyce

II. Stanowisko urzędnicze i wymogi czasu pracy:

Stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach

Planowany termin podpisania umowy o pracę : 1 stycznia 2015

III. Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3. Wykształcenie:

– wyższe na kierunku: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,

– wykształcenie średnie lub policealne lub pomaturalne ekonomiczne;

4. Doświadczenie zawodowe:

3 – letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu wyższym,

6 – letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu średnim lub policealnym lub

pomaturalnym

5. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy – o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks pracy.

6. Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

IV. Dodatkowe wymagania:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych (min 2 lata);

2. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;

3. Znajomość obsługi programu komputerowego: Płatnik, programy księgowe

4. Umiejętność rozliczania projektów realizowanych w ramach POKL;

5. Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;

6. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań;

7. Nieposzlakowana opinia;

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej OPS,

c) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,

d) przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

e) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

f) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,

g) zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

i) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów, rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych w (ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),

j) rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL,

k) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

VI. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) List motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d) kserokopie świadectw pracy, w tym udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz udział w realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,

f) oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) kwestionariusz osobowy,

h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne – oferty należy składać w terminie:

od 8 września do 24 września 2014r. do godz. 14.00 na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach , ul. Kościuszki 2, w zamkniętych kopertach z z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach”.

2. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm)” i podpisane.

4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składająca dokumenty.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap 1 – spełnienie warunków formalnych;

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami;

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, tel. 74 836 52 45, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieszycach.

8. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Agnieszka Koźmińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

BRAK KOMENTARZY