OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

19
0
PODZIEL SIĘ

pieszyce logoOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce i Uchwałą Nr XXXI/192/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Pieszycach, ul. T. Kościuszki 2, 58 – 250 Pieszyce, pok. nr 13 w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej: www.pieszyce.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionej zmiany studium odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego o godzinie 10°°.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Pieszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2014 r.

Z up. Burmistrza

Paweł Brzozowski

Zastępca Burmistrza Miasta Pieszyce

BRAK KOMENTARZY