Nowy rok szkolny coraz bliżej

Nowy rok szkolny coraz bliżej

16
0
PODZIEL SIĘ

sp_1b

W nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych uczęszczać będzie 497 uczniów: 404 do SP 1 i 93 uczniów do NSP z Oddziałami Przedszkolnymi.

W roku szkolnym 2014/2015 1 września do klasy pierwszej obowiązkowo pójdą dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Naukę w klasach pierwszych rozpocznie 106 uczniów. Według danych z 18 sierpnia 2014 r. do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 1 zapisanych zostało się 89 uczniów, w tym 35 sześciolatków. Dzieci będą uczyły się w 5 oddziałach – cztery oddziały zostaną zorganizowane w budynku przy ul. Ogrodowej, jeden będzie utworzony przy ul. Kopernika. Do klasy I do NSP z Oddziałami Przedszkolnymi zapisanych zostało 17 uczniów, w tym 7 sześciolatków.

Wychowaniem przedszkolnym (stan na 18 sierpnia 2014 r.) objętych będzie 250 dzieci. Do PP 2 uczęszczać będzie 157 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, do NPSS – 66 osób, do dwóch Oddziałów Przedszkolnych przy NSP – 27 dzieci.

Do oddziału żłobkowego prze Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach zapisanych zostało 25 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawować będą trzy opiekunki.

Gmina otrzymała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 22.377 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.

Od 1 września pierwszoklasiści zostaną wyposażeni w bezpłatne podręczniki szkolne, natomiast organy prowadzące otrzymają dotację celową na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języka angielskiego dla klasy I. Dotacja celowa przyznawana jest na wniosek szkół i wynosi 8.600 zł.

– Wyprawka szkolna

Dzieci uczące się w klasach: II, III i VI szkoły podstawowej, III szkoły ponadgimnazjalnej oraz dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są Rządowym programem „wyprawka szkolna”. Uczniowie ci muszą spełniać kryterium dochodowe wynoszące 456 zł netto na członka rodziny. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wyprawki szkolnej należy pobrać w macierzystej szkole i złożyć w szkole najpóźniej do dnia 5 września 2014 roku.

– Wakacyjne remonty

We wszystkich placówkach publicznych dobiegają końca przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie wakacji wykonywane były zaplanowane remonty m.in.:

• W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono malowanie fragmentu elewacji budynku głównego od strony ul. Ogrodowej, nastąpiła wymiana herbu Pieszyc i napisu „Pieszyce” na elewacji budynku głównego, pomalowana została stołówka i sala audiowizualna w budynku głównym, dokonane były naprawy i fragmentaryczne malowanie lamperii korytarzy, nastąpiło przygotowanie pracowni komputerowej do wymiany komputerów, wymiana hydrantów (5 sztuk).

• W Przedszkolu Publicznym nr 2 w okresie wakacji zostały wykonane: projekt zabezpieczeń p.poż. budynku A, malowanie pomieszczeń jadalni, kuchni, łazienek, sal zabaw, szatni w obydwu budynkach oraz naprawa dachu w budynku przy ul. Ogrodowej.

Łączny koszt prac to 23 100 zł.

– Stypendium dla uczniów

Informujemy rodziców, że od 18 sierpnia do 15 września 2014 r. w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Pieszycach, ul. Kopernika 124 w godzinach od 11 00 do 14 00 można pobrać i złożyć wniosek na stypendium dla uczniów. Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto.

UM Pieszyce

BRAK KOMENTARZY