Nie czekaj! Idź na swoje!

Nie czekaj! Idź na swoje!

70
0
PODZIEL SIĘ

Od 20 lipca rusza nabór wniosków o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można na ten cel otrzymać nawet 20 tys. złotych!  Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od daty rozpoczęcia naboru wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, które ukończyły 30 lat! Już dziś warto zacząć wypełnić wniosek i złożyć go zaraz po rozpoczęciu rekrutacji, czyli 20 lipca, bo do rozdysponowania jest tylko 45 bezzwrotnych dotacji (po 20 tys. zł każda). dotacje_nowe

Niezbędne formularze, nieco zmienione, aby ułatwić aplikowanie o środki, dostępne są na stronie PUP w zakładce druki do pobrania.
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie złożył 18 czerwca wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, którzy mają 30 lat i więcej, w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. O dotacje mogą ubiegać się osoby z II lub w szczególnych przypadkach I profilem pomocy.
Są też dotacje dla młodych, którzy nie ukończyli 30 lat!
Do 20 tys. zł w ramach środków na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej mogą uzyskać też młode osoby (do 30. roku życia) w ramach programu PO WER. PUP ma do rozdysponowania środki dla 42 osób! Nabór trwa, złożono już 28 wniosków, więc wciąż 14 dotacji pozostaje do rozdysponowania!
Są to pieniądze w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)” , współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER.
Z tych środków mogą skorzystać osoby młode – w wieku 18-29 lat, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, jako osoby bezrobotne, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym ani też niekorzystające ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich czterech tygodni przed przystąpieniem do projektu. Ważne jest także, aby osoba miała ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
Wnioskujący na dzień rozpatrzenia przez PUP wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi spełniać kryteria wskazane powyżej kwalifikujące go do udziału w projekcie POWER 1.1.2.  Procedura związana z rozpatrzeniem wniosku została ujęta w dostępnych na stronie PUP zasadach przyznawania środków.

Aktualne druki wniosków (zmienione w dniu 14.05.2015R.) dostępne są na stronie internetowej PUP w zakładce druki do pobrania. Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu PUP w Dzierżoniowie (Rynek 27) pok. 102, w godz. 7.30-15.30 lub filii PUP w Bielawie, pok. nr 2, tel. 74/832 52 63.

BRAK KOMENTARZY