Kolonie socjoterapeutyczne – ogłoszenie o konkursie

Kolonie socjoterapeutyczne – ogłoszenie o konkursie

18
0
PODZIEL SIĘ

Gmina Bielawa rozpoczęła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zlecenie organizacji kolonii socjoterapeutycznej w miejscowości nadmorskiej, dla dzieci w wieku 7 -15 lat, objętych programem socjoterapeutycznym realizowanym w klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych w Bielawie, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, na niżej wymienionych warunkach.

razem_bezpiecznie

Gmina Bielawa rozpoczęła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zlecenie organizacji kolonii socjoterapeutycznej w miejscowości nadmorskiej, dla dzieci w wieku 7 -15 lat, objętych programem socjoterapeutycznym realizowanym w klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych w Bielawie, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, na niżej wymienionych warunkach.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 12 dniowej kolonii socjoterapeutycznej (pobyt dzieci w ośrodku – 10 pełnych dni, przy czym za pełny dzień uważa się dzień, w którym dzieci dostaną śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację) w okresie wakacji w 2014 roku, w miejscowości nadmorskiej, dla 2 grup obejmujących po około 35 dzieci. Łącznie ok.70 dzieci (każda z grup w innym terminie).

Organizacja koloni obejmuje:

– realizację programu socjoterapeutycznego,

realizację programu rekreacyjno-sportowego,

– całodzienne wyżywienie zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie norm żywieniowych (przez 10 dni cztery posiłki, w dniu przyjazdu – wieczorem należy zapewnić kolację, w dniu wyjazdu – suchy prowiant i napoje na drogę),

– transport z Bielawy na miejsce kolonii oraz transport powrotny ( wyłącznie w godzinach od 6.00 do 20.00 ),

– opiekę medyczną

– opiekę pedagogiczną posiadającą doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, objętymi programem socjoterapeutycznym,

ubezpieczenie uczestników kolonii.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie uprawnień do prowadzenia programu socjoterapeutycznego – potwierdzenie kwalifikacji personelu,

b) posiadanie bazy noclegowej w budynku murowanym, zgodnie z obowiązującymi standardami,

c) zapewnienie wyżywienia zgodnie z obowiązującymi standardami (przez10 dni – 3 posiłki plus podwieczorek, w dniu przyjazdu – kolacja, w dniu wyjazdu suchy prowiant i napoje na drogę) – menu z ilością kalorii ,

d) zapewnienie opieki medycznej – zatrudnienie osoby z odpowiednimi uprawnieniami

medycznymi – oświadczenie z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz jej kwalifikacji; zapewnienie pomieszczenia izolatki,

e) ubezpieczenie wypoczynku dzieci i socjoterapeutów na czas transportu i kolonii – polisa

ubezpieczeniowa,

f) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością – polisa

ubezpieczeniowa,

g) zapewnienie ośrodka zlokalizowanego w odległości nie większej niż 1 km od brzegu morza lub

zapewnienie transportu z ośrodka na plażę,

h) zapewnienie integracji grupy z Bielawy z innymi dziećmi biorącymi udział w koloniach

w danym ośrodku,

i) zapewnienie udziału jednej grupy z Bielawy w jednym turnusie.

Wszelkich informacji udzieli Beata Jagieła – Pastuszka, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej – pod numerem tel. (74) 8328703.

Zawarcie umowy:

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Mieszkam w Bielawie – Moja Rodzina Jest Ok „, który dofinansowany będzie w Ramach Rządowego Programu Organiczania Przstę-pczości i Aspołecznych Zachowań ” Razem Bezpieczniej ” .

W związku z tym zawarcie umowy nastąpić po podpisaniu porozumienia między Gminą Bielawa, a podmiotem dotującym. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa wyżej, dopuszcza się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

I. Cena – 60 %

II. Rodzaj bazy noclegowej, w tym odległość od morza – 40%

1. Rodzaj bazy noclegowej – 20%

1.1. Pokój do 5 osób, z pełnym węzłem sanitarnym – 20 pkt.

1.2. Pokój do 5 osób, węzeł sanitarny bez prysznica – 16 pkt.

1.3. Pokój do 5 osób, bez węzła sanitarnego – 12 pkt.

1.4. Pokój do 10 osób, z pełnym węzłem sanitarnym – 8 pkt.

1.5. Pokój do 10 osób, węzeł sanitarny bez prysznica – 4 pkt.

1.6. Pokój do 10 osób, bez węzła sanitarnego – 0 pkt.

2. Odległość od morza – 20%:

2.1. do 1 km lub zapewnienie transportu z ośrodka na plażę

oddaloną do 3 km – 20 pkt.

2.2. powyżej 1 km do 2 km lub zapewnienie transportu

z ośrodka na plażę oddaloną do 7 km – 10 pkt.

2.3. powyżej 2 km do 3 km lub zapewnienie transportu

z ośrodka na plażę oddaloną do 10 km – 6 pkt.

2.4. powyżej 3 km lub zapewnienie transportu z ośrodka na

plażę oddaloną powyżej 10 km – 0 pkt.

Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 02.06.2014r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie Pl. Wolności 1, pok. Nr 1.

Rzecznik – Łukasz Masyk

BRAK KOMENTARZY