Jubileusz 45-lecia naszej szkoły

Jubileusz 45-lecia naszej szkoły

20
0
PODZIEL SIĘ

Jubileusz jest zawsze niepowtarzalną okazją do wspomnień, które, choć minione, pozostają w pamięci. Dźwięk szkolnego dzwonka je przywołuje, a czas porządkuje i dodaje niezwykłego blasku.

To historyczne wydarzenie pozwala spojrzeć w przeszłość i ocenić dorobek nie tylko własny, ale wszystkich kreujących w przeszłości wizerunek szkoły, odmierzającej swoje istnienie latami, a także rozpoczynającymi i kończącymi pobyt w jej murach kolejnymi ,,rocznikami’’ absolwentów, które kształtowały oblicze placówki, tworzyły jej niepowtarzalny klimat i tradycję.

Takie jubileusze są tym zacniejsze, im prezentowane przy okazji dokonania są godne uwagi i swym całokształtem przyprawiają o dumę. Tak właśnie było 14 października 2014 r., w dniu szczególnym, Dniu Edukacji Narodowej, gdy świętowaliśmy Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza dziekana Zbigniewa Wolanina w kościele pw. św. Marcina w Piławie Górnej, a piękne, głębokie słowa kazania wygłoszonego przez księdza Krzysztofa Corę, poświęcone były niezwykle ważnej i odpowiedzialnej roli oraz znaczeniu rodziny, rodziców, szkoły i środowiska w wychowaniu, kształtowaniu osobowości, właściwych postaw i charakteru młodego pokolenia.

20141020a_1

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej. Dyrektor Szkoły pani Renata Pauczuk pięknym aforyzmem,,Życie to droga od marzeń do wspomnień’’ ze wzruszeniem i radością powitała gości. Obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Piławy Górnej pani Zuzanna Bielawska, kierownicy i pracownicy Urzędu Miasta w Piławie Górnej, Zastępca Burmistrza pani Izabela Woronowicz, Sekretarz Gminy pan Jacek Mikus, Inspektor ds. oświaty pani Agnieszka Borowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Halina Przepiórkai Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy piławskich placówek oświatowych i instytucji kultury, dyrektorzy naszej placówki z poprzednich kadencji: pan Bronisław Judziński, pani Romana Musiał, paniKrystyna Skowrońska, pani Małgorzata Wiącek, a także przewodnicząca NSZZ,,Solidarność’’ paniKazimiera Sygulska, przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piławie Górnej, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i wszyscy zaproszeni, znamienici goście.

20141020a_2

W swoim przemówieniu pani Dyrektor Renata Pauczuk przybliżyła nie tylko historię szkoły, ale również omówiła najważniejsze priorytety i zadania edukacyjno – wychowawcze oraz działania i różnorodne przedsięwzięcia, poprawiające standardy nauczania i wychowania. Powiedziała także o problemach i trudnościach, z jakimi zmaga się dzisiejsza szkoła, ale również o sukcesach i osiągnięciach tych dużych, znaczących i tych małych. Dzięki ogromnemu wsparciu władz samorządowych, trosce i zrozumieniu potrzeb szkoły, jej wizerunek poprawia się z roku na rok, a placówka nieustannie się rozwija. W szkole, zarówno w budynku głównym A, jak i w budynku klas młodszych B, wykonano wiele prac modernizacyjnych i remontowych, zakupiono nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, odnowiono dotychczasowe i wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny nowe pracownie do nauczania przedmiotów oraz odnowiono otoczenie szkoły i jej infrastrukturę.

20141020a_0

Pani Dyrektor wskazała też na niezwykłą postać Patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, od którego powinniśmy uczyć się podejmowania wyzwań i szukania nowych, twórczych rozwiązań. Zwracając się do obecnych uczniów, powiedziała także, że to oni aktualnie tworzą historię naszej szkoły, swoimi sukcesami wypełniają kolejne karty i muszą czuć się za nią odpowiedzialni nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości jako jej absolwenci.

20141020a_4

Następnie głos zabrała Burmistrz Piławy Górnej pani Zuzanna Bielawska, która na początku swojego wystąpienia wskazała na osobiste znaczenie jubileuszu placówki z trzech powodów. Jest bowiem absolwentką tej szkoły, pracowała w niej jako nauczyciel, a teraz będąc Burmistrzem Piławy Górnej pełni rolę organu prowadzącego gminne placówki oświatowe. Przypomniała również, że szkoła powstała jako pomnik, w wyniku realizacji programu,,1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego’’ i że placówka wychowała już ponad 4 000 dzieci. Od 1969 r. nieustannie trwa praca nad kształtowaniem postaw i charakterów przyszłych obywateli. Proces ten był kontynuowany w różnych czasach i przy różnych możliwościach, ale z dużym zaangażowaniem zatrudnionej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, rodziców, samorządu lokalnego i mieszkańców Piławy Górnej. Placówka niewątpliwie zasłużyła na miano szkoły przyjaznej dla uczniów i rodziców. Pani Burmistrz w serdecznych słowach podziękowała wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom, księżom i rodzicom za ich pracę, serce i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, a na ręce pani Dyrektor przekazała list gratulacyjny i symboliczny prezent. Gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników Szkoły Jubilatki na ręce pani Dyrektor złożyły również dyrektorki gminnych placówek oświatowych i przewodnicząca NSZZ,,Solidarność’’.

20141020a_5

Kolejnym punktem programu była multimedialna prezentacja historii szkoły. Na kolejnych kartach przedstawiono dorobek placówki, zmiany wizerunkowe, udział uczniów w różnorodnych akcjach, konkursach, zawodach i turniejach sportowych, projektach i programach edukacyjnych, współfinansowanych z budżetu Gminy Piławy Górna lub z innych źródeł zewnętrznych.

20141020a_10

Oglądając obrazy z przeszłości, wielu naszych znamienitych gości rozpoznało siebie w otoczeniu swoich uczniów i być może też niektórym ze wzruszenia łza zakręciła się w oku. Podziwialiśmy również piękne wyposażenie placówki, jej zmieniające się otoczenie i nowe inwestycje wewnątrz i wokół szkoły. Bo każda szkoła, również nasza, jest czymś trwałym, stałym i stabilnym. Daje oparcie, będące mocnym punktem startu i wyjścia w świat. Młodych ludzi wyposaża w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa.

20141020a_6

Po oficjalnej części scena należała już do naszych uczniów, którzy zaprezentowali piękny i różnorodny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do udziału w drugiej części uroczystości. W holu budynku głównego szkoły przygotowano wystawę fotografii sprzed lat. Wystawiona była również kronika szkoły, do której można było się wpisać i była to doskonała okazja do zwiedzania obiektu. Chętni dokonali wpisu do kroniki szkolnej, a następnie wszyscy, przy wspólnym stole, delektując się jubileuszowym tortem, wspominali lata spędzone w tej szkole. Była to niepowtarzalna okazja do przypomnienia wielu sytuacji i wydarzeń z przeszłości.

Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej był dla całej społeczności szkolnej ogromnym wyzwaniem, ponieważ aby jasno patrzeć w przyszłość, sprostać wymaganiom XXI wieku, należy spojrzeć wstecz, wydobyć z przeszłości to, co najwartościowsze i co stanowi o tożsamości i korzeniach. Jubileusz pozwolił nam niewątpliwie odzyskać poczucie wspólnoty, włożyliśmy w jego przygotowanie nasze serce, czas i wszystkie siły. Cieszymy się, że nasi wspaniali goście zaszczycili nas swoją obecnością i uświetnili obchody tego wydarzenia i jesteśmy im wdzięczni. Ich uśmiech, radość ze wspólnego spotkania i słowa podziękowania odbieramy jako sygnał, że znów się spotkamy, lecz tym razem na jubileuszu 50-lecia naszej szkoły.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Piławie Górnej

Marta Skowrońska-Sowa

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY