Jednogłośne absolutorium

Jednogłośne absolutorium

13
0
PODZIEL SIĘ

29 maja 2014r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie L/14 sesji Rady Gminy. Głównym punktem obrad była ocena realizacji budżetu gminy za rok 2013. Po rozpoczęciu obrad i przyjęciu porządku głos zabrał wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który przedstawił Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w roku 2013.

sesja01

W swoim wystąpieniu podkreślił, że wykonanie głównych zadań budżetowych w roku poprzednim wynikało z planowej i konsekwentnie realizowanej ścieżki rozwoju naszej gmin. Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana i rozliczona w obowiązujących terminach. Duży wpływ na to, oprócz zaangażowania pracowników miał również udział mieszkańców w procesie odnowy i rozwoju wsi m.in. poprzez wykorzystanie funduszu sołeckiego oraz środków zewnętrznych. Realizacja zadań w roku 2013 nierozerwalnie związana była również z założeniami i dostosowaniem planu zadań na lata następne, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Następnie Radni wysłuchali:

• uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierżoniów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Dzierżoniów za rok 2013,

• opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów o wykonaniu budżetu gminy za rok 2013 oraz wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dzierżoniów,

• uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Dzierżoniów z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

sesja03

Następnie radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Dzierżoniów za rok 2013 oraz udzielenia wójtowi gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013.

W kolejnym punkcie obrad zastępca wójta Jolanta Zarzeka, jako przewodnicząca zespołu zadaniowego, przedstawiła radnym założenia, cele i sposoby realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020. Ten, jakże ważny dokument, dla dalszego rozwoju naszej gminy radni w glosowaniu przyjęli jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

• zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2014,

• zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dzierżoniów

• zmiany Uchwały Nr XXXVIII/285/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

• zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 716 stanowiącej własność gminy Dzierżoniów

Obrady zakończyły, tradycyjnie, informacje wójta gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

sesja05

Gmina Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY