Gminy powiatu dzierżoniowskiego na tle innych samorządów – podsumowanie kadencji 2010 -2014

Gminy powiatu dzierżoniowskiego na tle innych samorządów – podsumowanie kadencji 2010 -2014

15
17
PODZIEL SIĘ

logo-dtp24-zaakcept-01_300Wykonawcą raportu podsumowującego kadencję 2010 – 2014 gmin samorządowych w Polsce jest firma „Curulis” Sp. z o.o. która prowadzi działalność od roku 2009. Od tej pory współpracowała z ponad 200 jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi z terenu całej Polski.

Doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu wieloletnich prognoz finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji zadłużenia, analiz organizacyjno-prawnych pozwoliło na stworzenie rankingu skupionego na zmianach jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Nie liczyło się, czy gmina była bogata już w 2010 roku a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez 4 lata zmienić. Zostało przebadanych 2479 jednostek samorządu terytorialnego ( wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu).

Każda jednostka została przebadana w wymiarze : finansowym, gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych oceny. Obok rankingu ogólnego prezentującego całościowe zestawienie wszystkich jednostek, pokazano również pozycję poszczególnych gmin w każdym analizowanym aspekcie, co pozwoliło ukazać kierunki działania władz lokalnych.

Całość Raportu : Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 wraz z pełną listą rankingową dostępna jest na stronie www.curulis.pl

Klasyfikacja generalna na 2479 gmin

Gmina wiejska Dzierżoniów jest na 575 miejscu

Łagiewniki jest na 592 miejscu

Niemcza jest na 1336 miejscu

Pieszyce jest na 1567 miejscu

Piława Górna jest na 1719 miejscu

Bielawa jest na 2029 miejscu

Dzierżoniów jest na 2420 miejscu

FINANSE

Autorzy raportu finanse gmin badali wielowymiarowo, analizując obszar dochodów, wydatków oraz zadłużenia. W raporcie wykorzystano 5 wskaźników dotyczące finansów gmin. Wszystkie dane zaczerpnięto z zestawień Ministerstwa Finansów, wykorzystując odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy. Należą do nich :

– średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych

– średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem

– średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych

– średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1mln kapitału

– średni udział deficytu w przychodach zwrotnych

Miejsca gmin powiatu dzierżoniowskiego na 2479 gmin

Łagiewniki – 414

Niemcza – 675

Bielawa – 1072

Gmina wiejska Dzierżoniów – 1267

Piława Górna – 1345

Dzierżoniów – 2124

Pieszyce – 2182

GOSPODARKA

W procesie rozwoju lokalnego wymiar gospodarczy odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ warunkuje i napędza procesy zachodzące w pozostałych płaszczyznach rozwojowych. Rozwój gospodarczy poprzez wzajemną współpracę lokalnych podmiotów zmierza do stworzenia lepszych warunków dla wzrostu ekonomicznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a przez to przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców. Autorzy raportu analizując ten aspekt funkcjonowania samorządów wzięli pod uwagę 10 zmiennych obrazujących dynamikę zmian działalności gospodarczej na terenie konkretnej gminy.

Miejsca gmin powiatu dzierżoniowskiego na 2479 gmin

Gmina wiejska Dzierżoniów – 248

Łagiewniki – 774

Niemcza – 1245

Pieszyce – 1285

Piława Górna – 1441

Bielawa – 1797

Dzierżoniów – 2112

INFRASTRUKTURA

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania własne gmin obejmują między innymi sprawy gospodarki wodnej, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz. Do opisania gmin pod tym względem wyselekcjonowano sześć wskaźników :

– zmiana długości sieci wodociągowej na 100km2 powierzchni

– zmiana odsetka osób korzystających z wodociągów

– zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 km2 powierzchni

– zmiana odsetka osób korzystających z kanalizacji

– zmiana długości sieci gazowej na 100 km2 powierzchni

– zmiana odsetka osób korzystających z sieci gazowej

Miejsca gmin powiatu dzierżoniowskiego na 2479 gmin

Niemcza – 1086

Dzierżoniów – 1181

Pieszyce – 1266

Łagiewniki – 1528

Piława Górna – 1758

Gmina wiejska Dzierżoniów – 2044

Bielawa – 2383

SPOŁECZNE

W raporcie przedmiotem badań były także wartości społeczno-kulturowe, na który jednostka samorządu terytorialnego miała wpływ na przestrzeni dwóch lat 2010 – 2012. Do zbadania jakości życia w aspekcie społecznym przyjęto następujące grupy wskaźników :

– dynamika zmian liczby ludności

– zmiana liczby miejsc w żłobkach na 1000 mieszkańców

– zmiana liczby miejsc w przedszkolach podległych gminą na 1000 mieszkańców

– zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer

– zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców

– dynamika zmian liczby książek w bibliotekach na 1000 mieszkańców

– dynamika zmian średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych

– dynamika zmian liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne

Miejsce gmin powiatu dzierżoniowskiego na 2479 gmin

Gmina wiejska Dzierżoniów – 268

Pieszyce – 794

Bielawa – 1085

Łagiewniki – 1135

Dzierżoniów – 1181

Piława Górna – 1236

Niemcza – 2098

Jak widać w ostatnich czterech latach najdynamiczniej rozwijała się Gmina wiejska Dzierżoniów, bardzo dobrym wynikiem mogą pochwalić się Pieszyce i Łagiewniki.

Z.Wójcik

17 KOMENTARZE

  1. Macie teraz prawdziwy obraz rozwoju Bielawy. I jak to sie ma do tych plakatów reklamujących dobra prace Dźwiniela ocencie sami.

  2. Panie masyk może to wywiesicie na ulicach Bielawy. Kiedy ktoś robi statystyki to jest bardziej warygodne niż jak robi to urząd.

  3. Jak wynika z tego raportu to Bielawa nie ma się czym chwalić w przeciwieństwie do Pieszyc i Łagiewnik które mają co świętować.

  4. Mit bumu gospodarczego w Bielawie legł w gruzach. Czym zaskoczy nas jeszcze burmistrz Dźwiniel ustami rzecznika masyka?

  5. Ale żeście obnażyli tą ich kampanie informacyjną. Będą mieli nauczkę na przyszłość. A tak na marginesie to wszyscy się smieją z tego badziewia na murach.

Comments are closed.