Elektroniczna organizacja szkół

Elektroniczna organizacja szkół

8
0
PODZIEL SIĘ

Dzierżoniowskie publiczne placówki oświatowe wdrożyły w tym roku tzw. e-arkusz, czyli elektroniczną wersję arkusza organizacyjnego szkoły. To narzędzie zarządcze ułatwi organowi prowadzącemu, czyli gminie, koordynację pracy szkół w kolejnym roku szkolnym 2014/2015.

 szkola

Arkusz organizacji szkoły to podstawowy dokumentem organizacyjny szkoły, w którym dyrektor określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Dyrektorzy składają projekt takiego arkusza do zatwierdzenia przez organ prowadzący do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy.

Arkusz zawiera szkolny plan nauczania z siatką godzin dla poszczególnych klas oraz przydział godzin dla nauczycieli wraz z opisem ich kwalifikacji. Znajdują się informacje o liczbie uczniów w szkole i w poszczególnych klasach, liczbie pracowników szkoły, liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także informacje dotyczące biblioteki szkolnej, świetlicy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć dodatkowych.

Na nowy rok szkolny dzierżoniowskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja po raz pierwszy oprócz wersji papierowej arkusza mają też wersję elektroniczną w specjalnym programie. Dzięki niemu łatwiej o raportowanie, statystyki i zarządzanie szkolnymi zasobami. Wdrażanie programu i szkolenia dla pracowników oświaty trwały od początku roku.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY