29 maja sesja absolutoryjna

29 maja sesja absolutoryjna

51
0
PODZIEL SIĘ
W poniedziałek dzierżoniowscy radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To będzie sesja wyjątkowa m.in. ze względu na jubileusz 10-lecia współpracy z Kluczborkiem i uroczystym nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Dzierżoniowa.

W poniedziałek dzierżoniowscy radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To będzie sesja wyjątkowa m.in. ze względu na jubileusz 10-lecia współpracy z Kluczborkiem i uroczystym nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Dzierżoniowa.

Przygotowane na sesję projekty uchwał dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego, zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Dzierżoniowa. Robocza część sesji to także procedura absolutoryjna.

W części uroczystej radni wręczą akt nadania Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa Tadeuszowi Nestorowiczowi oraz Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa Jarosławowi Kielarowi Burmistrzowi Kluczborka.

Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Sali Rycerskiej ratusza. Zapraszamy.

Porządek obrad:

I część- od godz. 9.00

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z 33 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (24 kwietnia 2017 r.).

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok:

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu o przedłożonym sprawozdaniu.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok,
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok (projekt nr 236).

6. Ocena wykonania budżetu miasta za 2016 rok:
1) opinia Komisji Rewizyjnej, uchwała nr XV/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa za 2016 rok,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej,
4) stanowiska klubów radnych (po wyrażeniu woli zabrania głosu),
5) merytoryczne wystąpienia radnych, po zapisaniu się na listę mówców,
6) stanowisko Burmistrza do zgłoszonych w formie pisemnej opinii, stanowisk i uwag.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok (projekt nr 237).

8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) projekt nr 238 –w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną,

2) projekt nr 239 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie,

3) projekt nr 240 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,

4) projekt nr 241 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:
– przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia;
– dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania;
– głosowanie.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

11. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

II część – godz. 11.00 – z okazji Jubileuszu 10.lecia współpracy partnerskiej Dzierżoniowa z Kluczborkiem oraz 40. Dni Dzierżoniowa.

12. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa Panu Tadeuszowi Nestorowiczowi.

13. Wystąpienie Pana Tadeusza Nestorowicza.

14. Wystąpienie Pana Dariusza Kucharskiego Burmistrza Dzierżoniowa.

15. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Jarosławowi Kielarowi Burmistrzowi Kluczborka.

16. Wystąpienie Pana Jarosława Kielara Burmistrza Kluczborka.

17. Wystąpienia Gości, zapisanych na listę mówców.

18. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY