Strona główna Gmina Dzierżoniów Oczyszczalnia ścieków w Dobrocinie

Oczyszczalnia ścieków w Dobrocinie

168
0
UDOSTĘPNIJ

Na terenie gminy Dzierżoniów zakończony został kolejny projekt z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 21 maja odebrano osiedlową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną.

Oczyszczalnia będzie obsługiwać osiem bloków przy ul. Kościuszki w Dobrocinie. Całkowita wartość zadania to 308 235,58 zł. Zgodnie z zawartą 8 sierpnia 2017 r. umową o przyznaniu pomocy, gmina Dzierżoniów pozyskała kwotę 158 897,00 zł. Stanowi to 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kosztów bez podatku VAT).

logo PROW

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Operacja pn. „Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną”

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Dobrocin poprzez budowę osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych siecią kanalizacji zbiorczej, co przyczyni się do ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu oraz poprawi parametry oczyszczonych ścieków