Strona główna Ciekawostki Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

328
0
UDOSTĘPNIJ

Stawki podatków od nieruchomości, środków transportu i wysokość opłaty za posiadanie psa ustalili dzierżoniowscy radni podczas październikowej sesji. W stosunku do ubiegłego roku wzrosną one o poziom inflacji.

Podatki, których wysokość ustala samorząd dotyczą nieruchomości i środków transportowych. Gminy mogą także pobierać roczne opłaty za posiadanie psa. W 2018 roku wyniesie ona 44 zł. W tym roku jest to kwota 66 zł. Na jej obniżenie wpłynął fakt, że zdecydowana większość mieszkańców systematycznie sprząta po swoim psie )

Stawki podatków od środków transportowych dotyczą osób prowadzących działalność związaną z transportem i uzależnione są od rodzajów pojazdów – Otworzy się w nowym okniezobacz tabelę podatków

Podatek, który dotyczy wszystkich mieszkańców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej), to podatek od nieruchomości. Wzrasta on o 1,9% czyli o poziom inflacji.

Podatek od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

Podatek od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Otworzy się w nowym oknieWzory formularzy