Strona główna Bielawa Święto Szkoły w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

Święto Szkoły w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

1033
0
UDOSTĘPNIJ

Zgodnie z utrwaloną już tradycją Dzień Edukacji Narodowej w szkole był okazją do uroczystego świętowania i przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia i klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Uroczystość ta odbyła się 13 października w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z utrwaloną już tradycją Dzień Edukacji Narodowej w szkole był okazją do uroczystego świętowania i przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia i klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Uroczystość ta odbyła się 13 października w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Mieliśmy przyjemność gościć  Zbigniewa Dragana- przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, Iwonę Wróbel Walczak- Prokurent spółki BARL, Kazimierza Rachowieckiego  Starszego Cechu wraz z członkami Zarządu – Barbarą Buczek i Wiesławem Bełzem, Jadwigę Hajduk Stalicę – komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie z wychowawcą Hufca, Zofię Studnicką komendant hufca 1-33 w Bielawie, Katarzynę Wierzbicką dyrektor Biura Cechu, Katarzynę Walczyk dyrektor szkoły, Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka – Przyjaciół  Szkoły.
Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego – Maria Ziemak i Kamil Nowiński.
Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrała dyrektor szkoły – Alicja Kossowska wygłaszając okolicznościowe przemówienie, w którym odwołała się do tradycji historycznej tego święta, a przede wszystkim podkreśliła rolę nauczycieli i ich zasługi w kształtowaniu osobowości wychowanków w przekazywaniu im wiedzy i doświadczenia. Powiedziała m.in. „Cieszmy się, że dane nam jest brać czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia, w wychowywaniu i kształtowaniu go. Poczucie wpływu na rozwój człowieka w otaczającej nas rzeczywistości jest na pewno wartością samą w sobie. Jak powiedział prof. T. Kotarbiński ” „Wychowawcy pragną ciągle tego samego: wychowywać ludzi na ludzi, a co do sposobu ,to chyba prawdą jest, że wzorzec Sokratesa-mimo wszelkie zmiany warunków społecznych – nie stracił waloru w punktach istotnych”. Na zakończenie swego wystąpienia, w imieniu wszystkich pracowników podziękowała Zarządowi Cechu za gratyfikację finansową przyznaną  z okazji tego święta. W imieniu społeczności szkolnej przekazała podziękowania Prezesowi Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego za ufundowanie pomocy dydaktycznych na rzecz szkoły.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez uczniów klasy I i VII  oraz pasowania ich na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.
Po złożeniu życzeń i wiązanek kwiatów przez przewodniczącego Rady Miejskiej i Przyjaciół Szkoły glos zabrała Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu wprowadzając zebranych w podniosły nastrój, który towarzyszyć będzie ceremonii  pasowania absolwentów szkoły na czeladników i mistrzów w zawodzie. Aktu tego dokonał Zarząd Cechu szablą im. Jana Kilińskiego. Na czeladnika pasowani zostali:
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – Jacek Taraszkiewicz, Kacper Fintz, Mateusz Sygut, Patryk Kożuch,
w zawodzie monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych- Adrian Marcinów,
w zawodzie elektryk- Marcin Gajda, Oskar Sawicki, Przemysław Babiarz,
w zawodzie fryzjer –Izabela Trykoszko i Katarzyna Śliz.
Na mistrza w zawodzie piekarz pasowany został Krystian Kwiatkowski.

 

Ważnym punktem programu  było symboliczne przekazanie Sztandaru Szkoły nowo wybranemu pocztowi-  reprezentantom klasy I , przekazania dokonał tego obecny Poczet Sztandarowy szkoły.Po części oficjalnej uczniowie klasy II zaprezentowali pogram słowno – muzyczny poświęcony nauczycielom.
Całości programu artystycznego dopełnił występ Pani Barbary Pachury, która zaśpiewała 3 nastrojowe utwory, zachwycając publiczność zarówno tekstem jak i ciepłą i oryginalną barwą głosu.
Po zakończonej uroczystości, również zgodnie z tradycją szkoły, odbyło się wspólne grillowanie, którego celem była nie tylko chwila przyjemności, ale też zwiększenie poczucia integracji.